توجه : اندازه های نوشته شده در جداول ، اندازه ی لباس پس از دوخت و با دکمه ی بسته ( برای بالا پوشها) است
یقینا با دکمه های باز و پوشیدن لباس به صورت جلو باز لباس در تن شما ازادتر دیده خواهد شد

 

راهنمای سایز و اندازه شکت وافل(به نام سایز اکتفا نشود . حتما اندازه گیری کنید)

قدسایزاندازه
85

فری سایز

دور سینه لباس 106
دور باسن لباس 106
110

فری سایز

دور سینه لباس 106
دور باسن لباس 106