کلیه سفارشات بالای 1میلیون تومان بصورت رایگان ارسال میشود.

شال

توجه : اندازه های نوشته شده در جداول ، اندازه ی لباس پس از دوخت و با دکمه ی بسته ( برای بالا پوشها) است
یقینا با دکمه های باز و پوشیدن لباس به صورت جلو باز لباس در تن

مطالعه بیشتر