کلیه سفارشات بالای 1میلیون تومان بصورت رایگان ارسال میشود.

توجه : اندازه های نوشته شده در جداول ، اندازه ی لباس پس از دوخت و با دکمه ی بسته ( برای بالا پوشها) است
یقینا با دکمه های باز و پوشیدن لباس به صورت جلو باز لباس در تن شما ازادتر دیده خواهد شد

راهنمای سایز و اندازه کت ها (به نام سایز اکتفا نشود . حتما اندازه گیری کنید)

مدل و رنگقدسایزاندازهجنس
کت فوتر مشکی winter90/80اسمالدور سینه 95 ،دور باسن 98 دور بازو 36فوتر
کت فوتر مشکی winter90/80سایز1دور سینه 100 ،دور باسن 104، دور بازو 38فوتر
کت فوتر مشکی winter90/80سایز2دور سینه 106 ،دور باسن 110، دور بازو 43فوتر
کت فوتر شتری winter90/80اسمالدور سینه 95 ،دور باسن 98 دور بازو 36فوترکوبیده
کت فوتر شتری winter90/80سایز1دور سینه 100 ،دور باسن 104، دور بازو 38فوترکوبیده
کت فوتر شتری winter90/80سایز2دور سینه 106 ،دور باسن 110، دور بازو 43فوترکوبیده
کت پشمی جناغی ( قهوه ایی)90/80اسمالدور سینه 95 ،دور باسن 98 دور بازو 36 پشمی
کت پشمی جناغی ( قهوه ایی)90/80سایز1دور سینه 100 ،دور باسن 104، دور بازو 38 پشمی
کت پشمی جناغی ( قهوه ایی)90/80سایز2دور سینه 106 ،دور باسن 110، دور بازو 43 پشمی
کت پشمی چهارخانه Forest75/85اسمالدور سینه 95 ،دور باسن 98 دور بازو 36 پشمی
کت پشمی چهارخانه Forest75/85سایز1دور سینه 100 ،دور باسن 104، دور بازو 38 پشمی
کت پشمی چهارخانه Forest75/85سایز2دور سینه 106 ،دور باسن 110، دور بازو 43 پشمی
پالتو کتی پشمی melody90/80فری سایزدور سینه 106 ،دور باسن 106 پشمی
پالتو پشمی سفید مشکی90/80اسمالدور سینه 95 ،دور باسن 98 دور بازو 36 پشمی
پالتو پشمی سفید مشکی90/80سایز1دور سینه 100 ،دور باسن 104، دور بازو 38 پشمی
پالتو پشمی سفید مشکی90/80سایز2دور سینه 106 ،دور باسن 110، دور بازو 43 پشمی
کت پشمی جناغی (سفید مشکی)90/80اسمالدور سینه 95 ،دور باسن 98 دور بازو 36 پشمی
کت پشمی جناغی (سفید مشکی)90/80سایز1دور سینه 100 ،دور باسن 104، دور بازو 38 پشمی
کت پشمی جناغی (سفید مشکی)90/80سایز2دور سینه 106 ،دور باسن 110، دور بازو 43 پشمی
کت پشمی جناغی (سبزآبی/کرم)90/80اسمالدور سینه 95 ،دور باسن 98 دور بازو 36 پشمی
کت پشمی جناغی (سبزآبی/کرم)90/80سایز1دور سینه 100 ،دور باسن 104، دور بازو 38 پشمی
کت پشمی جناغی (سبزآبی/کرم)90/80سایز2دور سینه 106 ،دور باسن 110، دور بازو 43 پشمی
کت یونیک استخوانی
کت یونیک یشمی
کت یونیک مشکی
کت یونیک پنککی
کت یونیک آبی
کت یونیک نسکافه ای تیره
کت یونیک خردلی
90/80اسمالدور سینه 95 ،دور باسن 98 دور بازو 36کرپ خارجی درجه یک
کت یونیک استخوانی
کت یونیک یشمی
کت یونیک مشکی
کت یونیک پنککی
کت یونیک آبی
کت یونیک نسکافه ای تیره
کت یونیک خردلی
90/80سایز1دور سینه 100 ،دور باسن 104، دور بازو 38کرپ خارجی درجه یک
کت یونیک استخوانی
کت یونیک یشمی
کت یونیک مشکی
کت یونیک پنککی
کت یونیک آبی
کت یونیک نسکافه ای تیره
کت یونیک خردلی
90/80سایز2دور سینه 106 ،دور باسن 110، دور بازو 43کرپ خارجی درجه یک
کت کرپ یقه بلیزر sunny90/80 X smallدور سینه 91،دور باسن 94،دور بازو 31کرپ خارجی درجه یک
کت کرپ یقه بلیزر sunny90/80اسمالدور سینه 95 ،دور باسن 98 دور بازو 36کرپ خارجی درجه یک
کت کرپ یقه بلیزر sunny90/80سایز1دور سینه 100 ،دور باسن 104، دور بازو 38کرپ خارجی درجه یک
کت کرپ یقه بلیزر sunny90/80سایز2دور سینه 106 ،دور باسن 110، دور بازو 43کرپ خارجی درجه یک
کت لینن یقه انگلیسی آبی
کت لینن موکا
کت لینن نچرال طوسی روشن
کت لینن راه راه نسکو (نسکافه ایی)
کت لینن راه راه نسکو (سرمه ایی)
کت لینن راه راه کرم
کت لینن یقه انگلیسی کرم نچرال
90/80اسمالدور سینه 95 ،دور باسن 98 دور بازو 36لینن
کت لینن یقه انگلیسی آبی
کت لینن موکا
کت لینن نچرال طوسی روشن
کت لینن راه راه نسکو (نسکافه ایی)
کت لینن راه راه نسکو (سرمه ایی)
کت لینن راه راه کرم
کت لینن یقه انگلیسی کرم نچرال
90/80سایز1دور سینه 100 ،دور باسن 104، دور بازو 38لینن
کت لینن یقه انگلیسی آبی
کت لینن موکا
کت لینن نچرال طوسی روشن
کت لینن راه راه نسکو (نسکافه ایی)
کت لینن راه راه نسکو (سرمه ایی)
کت لینن راه راه کرم
کت لینن یقه انگلیسی کرم نچرال
90/80سایز2دور سینه 106 ،دور باسن 110، دور بازو 43لینن
کت یقه دوبل
سرمه ایی
90/80اسمالدور سینه 95 ،دور باسن 98 دور بازو 36کرپ با نخ کره ای
مخصوص کت و شلوار
کت یقه دوبل
سرمه ایی
90/80سایز1دور سینه 100 ،دور باسن 104، دور بازو 38کرپ با نخ کره ای
مخصوص کت و شلوار
کت یقه دوبل
سرمه ایی
90/80سایز2دور سینه 106 ،دور باسن 110، دور بازو 43کرپ با نخ کره ای
مخصوص کت و شلوار
کت یقه آرشال ۶ دکمه
کرم
مشکی
90/80اسمالدور سینه 95 ،دور باسن 98 دور بازو 36کرپ با نخ کره ای
مخصوص کت و شلوار
کت یقه آرشال ۶ دکمه
کرم
مشکی
90/80سایز1دور سینه 100 ،دور باسن 104، دور بازو 38کرپ با نخ کره ای
مخصوص کت و شلوار
کت یقه آرشال ۶ دکمه
کرم
مشکی
90/80سایز2دور سینه 106 ،دور باسن 110، دور بازو 43کرپ با نخ کره ای
مخصوص کت و شلوار
کت یقه بلیزر چهار دکمه
طوسی
مشکی
90/80اسمالدور سینه 95 ،دور باسن 98 دور بازو 36کرپ با نخ کره ای
مخصوص کت و شلوار
کت یقه بلیزر چهار دکمه
طوسی
مشکی
90/80سایز1دور سینه 100 ،دور باسن 104، دور بازو 38کرپ با نخ کره ای
مخصوص کت و شلوار
کت یقه بلیزر چهار دکمه
طوسی
مشکی
90/80سایز2دور سینه 106 ،دور باسن 110، دور بازو 43کرپ با نخ کره ای
مخصوص کت و شلوار