توجه : اندازه های نوشته شده در جداول ، اندازه ی لباس پس از دوخت و با دکمه ی بسته ( برای بالا پوشها) است
یقینا با دکمه های باز و پوشیدن لباس به صورت جلو باز لباس در تن شما ازادتر دیده خواهد شد

راهنمای سایز و اندازه شومیز

مدلقدسایزاندازه
شومیز ساده۶۷سایز ۱دور سینه ۹۸
شومیز ساده۶۷سایز ۲دور سینه ۱۰۲
شومیز لانگ جلو بسته۸۰فری سایز راستهدور باسن ۱۰۲
شومیز راه راه نخی کلاسیک۶۷سایز ۱دور سینه ۹۸
شومیز راه راه نخی کلاسیک۶۷سایز ۲دور سینه ۱۰۸

شومیز بلند استین بنددار مدل لونا

جلو ۷۶ پشت ۸۰فری سایزدور سینه ۱۰۲ – دورباسن ۱۱۲
شومیز حریر خالدار۷۰فری سایز
دور سینه ۱۱۲  – دور باسن ۱۱۸
شومیز لارا۷۰فری سایز
دور سینه ۱۱۲  – دور باسن ۱۱۲ – دور لباس ۱۱۲-عرض لباس ۱۱۲
شومیز حریر خالدار – مشکی۷۰فری سایز
دور سینه ۱۱۲  – دور باسن ۱۱۸
شومیز آنا۷۰سایز ۱
دور سینه۹۸
شومیز آنا۷۰سایز ۲
دور سینه۱۰۲