کلیه سفارشات بالای 1میلیون تومان بصورت رایگان ارسال میشود.

توجه : اندازه های نوشته شده در جداول ، اندازه ی لباس پس از دوخت و با دکمه ی بسته ( برای بالا پوشها) است
یقینا با دکمه های باز و پوشیدن لباس به صورت جلو باز لباس در تن شما ازادتر دیده خواهد شد

راهنمای سایز و اندازه شلوار

مدل و رنگقدسایزاندازهجنس
شلوار لینن کرم استخوانی100سایز 1باسن بزرگ 100 ران 64لینن شسته شده
شلوار لینن کرم استخوانی100سایز 2باسن بزرگ 104 ران 68لینن شسته شده
شلوار کلاسیک راسته طوسی85/90/95سایز 1باسن بزرگ 96 ران 60کرپ  با نخ کره ای
مخصوص کت و شلوار
شلوار کلاسیک راسته طوسی85/90/95سایز2 باسن بزرگ 100 ران 63کرپ  با نخ کره ای
مخصوص کت و شلوار
شلوار کلاسیک راسته طوسی85/90/95سایز3+باسن بزرگ 104 ران 66کرپ  با نخ کره ای
مخصوص کت و شلوار
شلوار کرپ کلاسیک راسته sunny90سایز 1باسن بزرگ 96 ران 60 کرپ خارجی درجه یک
شلوار کرپ کلاسیک راسته sunny90سایز2 باسن بزرگ 100 ران 63 کرپ خارجی درجه یک
شلوار چرم102 سایز 1دور باسن100دور ران 62چرم
شلوار چرم102سایز2دور باسن103دور ران 65چرم
شلوار گشاد
طوسی
کرم
مشکی
85/90/95سایز 1باسن بزرگ 100 ران 64 کرپ  با نخ کره ای
مخصوص کت و شلوار
شلوار گشاد
طوسی
کرم
مشکی
85/90/95سایز 2باسن بزرگ 106 ران 70 کرپ  با نخ کره ای
مخصوص کت و شلوار
شلوار گشاد
طوسی
کرم
مشکی
85/90/95سایز3+باسن بزرگ 112 ران 76 کرپ  با نخ کره ای
مخصوص کت و شلوار
شلوار دوپیلی
مشکی
نسکافه ای
100سایز 1باسن بزرگ 103 ران 63کرپ کتان
شلوار دوپیلی
مشکی
نسکافه ای
100سایز 2باسن بزرگ 108 ران 66کرپ کتان
شلوار دوپیلی
مشکی
نسکافه ای
100سایز3+باسن بزرگ 112 ران 69کرپ کتان

شلوار تارا
کرم
مشکی
100سایز 1باسن بزرگ 100 ران 64 کرپ خارجی درجه یک
شلوار تارا
کرم
مشکی
100سایز2 باسن بزرگ 110 ران 68 کرپ خارجی درجه یک
شلوار لینن موکا100 سایز 1باسن بزرگ 100 ران 64لینن شسته شده
شلوار لینن موکا100سایز2 باسن بزرگ 104 ران 68لینن شسته شده
شلوار کلاسیک راسته
دارچینی
سرمه ایی
کرم
مشکی
85/90/95سایز 1باسن بزرگ 96 ران 60کرپ  با نخ کره ای
مخصوص کت و شلوار
شلوار کلاسیک راسته
دارچینی
سرمه ایی
کرم
مشکی
85/90/95سایز2 باسن بزرگ 100 ران 63کرپ  با نخ کره ای
مخصوص کت و شلوار
شلوار کلاسیک راسته
دارچینی
سرمه ایی
کرم
مشکی
85/90/95سایز3+باسن بزرگ 104 ران 66کرپ  با نخ کره ای
مخصوص کت و شلوار